Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборГрб града Сомбора

Семинар о стратешком планирању локалних


НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА

Центар за социјални рад Сомбор се једним делом финансира из буџета Републике Сербије а другим делом из буџета Општине Сомбор.

Из буџета Републике Центар обезбеђује средства за :

  1. Вршење јавних овлашћења
  2. Вршење других услуга у остваривању права грађана, која се по закону сматрају правима од општег интереса
  3. Материјалне трошкове и друге текуће потребе
  4. Исплату зарада запослених и других примања из радно - правних односа

Из буџета Општине Сомбор Центар стиче средства за :

  1. Вршење услуга социјалног рада у остваривању социјално - заштитних права о којима се стара општина
  2. Исплату зарада запослених у делу који се односи на стручне раднике који обављају делатност из оквира надлежности општине Сомбор
  3. Материјалне трошкове и друге текуће потребе

ЗАКОНСКА АКТА И ПРАВА

Законска акта

Носилац послова социјалне заштите у граду Сомбору јесте Центар за социјални рад, који као упутни орган остварује права грађана, пружа услуге социјалне заштите и спроводи мере. Јавна овлашћења и пренете надлежности заснивају се на Законским и подзаконским актима:

  1. Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
  2. Породични закон
  3. Закон о прекршајима
  4. Закон о извршењу кривичних санкција према малолетницима
  5. Закон о избеглицама и Уредба о збрињавању избеглица
  6. Одлука о социјалној заштити грађана на територији општине Сомбор

На основу Општинске одлуке о правима у области социјалне заштите остварују се следећа права:

  1. Једнократна материјална помоћ
  2. Трошкови смештаја у прихватној станици
  3. Подршка приликом првог смештаја у установе социјалне заштите
  4. Трошкови сахране

  Поред поверених надлежности Центар за социјални рад обавља послове Органи старатељства.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma