Grb Republike Srbije

PROJEKTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR

Ovde možete pogledati neke od projekata urađenih tokom niza godina u Centru za socijalni rad Sombor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2012.

UNAPREĐENJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA, OSNAŽIVANJE i PODRŠKA DECE I MLADIH U RIZIKU


Projekat su činile su tri projektne linije :
Prva, fokusirana na roditelje dece i mladih u riziku
Druga, usmerena na podršku i osnaživanje dece i mladih u riziku
Treća, razvoj multimedijalne internet prezentacije meðugeneracijskog razumevanja

Projekat se bavio osnaživanjem dece i mladih i njihovih roditelja radi uspešnijeg zadovoljavanja svojih potreba, rešavanja teškoća i unapređenja kvaliteta međugeneracijske komunikacije, a postignuti cilj - viši nivo razumevanja porodične dinamike i međugeneracijsko razumevanje. Informativne aktivnosti obezbedile su upoznavanje korisničkih grupa sa ovlašćenjima i procedurama policije, pravosuđa, socijalnih službi. Formirane su po dve grupe roditelja i dece u naseljenim mestima i isto toliko u gradu.

Iniciranjem interaktivosti dece, mladih, njihovih roditelja i lokalnih institucija pokrenute su na sajtu centra stranice međugeneracijskog razumevanja.

Donator: Grad Sombor i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007.

ZAŠTITA BEZ OGRADA - LOKALNO PARTNERSTVO U TRANSFORMACIJI USTANOVE PO MERI DETETA I PORODICE

Projekat će omogućiti transformaciju doma za decu i omladinu „Miroslav Antić – Mika“ u Somboru. Po dosadašnjem načinu funkcionisanja dom ne odgovara potrebama dece koje štiti u sistemu socijalne zaštite, niti je iskoristio svoje resurse u razvoju novih usluga. Integrisanjem u Dom usluga Centra za unapređenje roditeljskih veština i Porodičnog servisa, zadovoljiće se potrebe ciljnih grupa. A to su: deca bez roditeljskog staranja smeštena u domu, deca koja su u riziku od smeštaja u dom (deca iz porodica sa različitim oblicima porodičnih disfunkcija i patologije - nasilje, zanemarivanje i zapuštanje, povremene krize, početni poremećaji u ponašanju) i njihove porodice porekla i hraniteljske porodice. Projekat se suštinski bavi frontalnom implementacijom novih usluga socijalnog rada kojima će se: prevenirati smeštaj dece u ustanovu, unaprediti kvalitet brige o deci koja su već smeštena i obezbediti poboljšanje kvaliteta napuštanja ustanove. Da bismo uspeli u mnogobrojnim aktivnostima, i da bismo obezbedili punu i trajnu održivost usluga, angažovaćemo pored CSR i Doma, i aktivnistkinje/e UG So Open iz Sombora, ostvarićemo kontakte sa institucijama na lokalnom - regionalnom nivou i sl., ispitaćemo mogućnosti lokalne samouprave (u nivou preusmeravanja i optimalnije upotrebe budžetskih sredstava predviđenih za socijalnu zaštitu, te ugrađivanje socijalne zaštite u strategiju održivog razvoja opštine)
Očekujemo da ovo bude početak razvoja institucije koja će brzo i efikasno izlaziti u susret potrebama dece i porodice.

Partneri: Dom za decu i omladinu "Miroslav Antic - Mika" Sombor i UG "SoOpen" Sombor.
Donator: Fond za socijalne inovacije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2006.

KORAK ISPRED

Projektovanje, izrada, unos informacija u bazu podataka o nasilju u porodici i zajedici, maloletničkoj delikvenciji. Omogućavanje praćenja, analiza, zajedničkih akcija i prevencija. Primena IT u svakodnevnoj razmeni podataka i informacija između Centra za socijlani rad i OUP Sombor podizanje nivoa komunikacije na najviši nivo i razmenu zahteva za zajedničku intervenciju u kriznim situacijama u porodici i zajednici. Izrada zaštićenog programa za slanje i prijem podataka.
Prva On-line konekcija i zajednička međuinstitucionalna baza podataka u zemlji i regionu.
Cilj nam je da na ovaj način uspostavimo komunikaciju sa Zdravstvenim centrom „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, Opštinskim javnim tužilaštvom, Opštom upravom - matičarem, Gerontološkim centrom u Somboru i ostalim relevantnim institucijama i NVO u gradu, no to je Faza II.

Partner: PU Sombor
Donator: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2005.

NASILJE U PORODICI I ZAJEDNICI - IMPLEMENTACIJA MODELA MEĐUINSTITUALNE SARADNJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI


Nastavak razvijanja međuinstitucionalnog lokalnog modela na izvršnom nivou: izlazak na teren međuinstitucionalnog tima po svakom prijavljenom slučaju nasilja i sukoba u porodici - dostupnost timova 24 sata dnevno radnim danom i vikendom i efikasno zbrinjavanje žrtve i nasilnika; podizanje standarda rada usluga uspostavljenih veza profesionalaca predstavnika institucija i stvaranje mreže sigurnih porodica; institucije realizuju zajednièki istraživački program sa ciljem predstavljanja nasilja u porodici i zajednici koji će biti prezentovan metodološkim konsenzusom i merenja efikasnosti i dostupnosti usluga od strane partnerskih institucija.
Izrada socijalne interaktivne mape - socijalno nevidljivog života koji podržava i podstiče nasilje u porodici. Mapiranje ključnih podataka i informacija koje prikupljaju Centar za socijalni rad i partnerske organizacija, kao i »Mreža poverenja«, te mapiranje nasilja u porodici, mesta gde se prosi, gde žive beskućnici, tragovi rizičnog ponašanja, mesta na kojima se prodaje alkohol, duvan, lokacije gde se sukobljavaju podkulturalne grupe mladih... Mapiranje mesta tragovi noćnog nasilništva. Mapa će poštovati sve standarde rodne analize.

Partner: PU Sombor
Donator: Fond za socijalne inovacije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2004.

PORODICA I NASILJE - ODRŽIVI MODEL MEĐUINSTITUCIONALNE SARADNJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Razvijanje međuinstitucionalnog lokalnog modela na izvršnom nivou: izlazak na teren međuinstitucionalnog tima po svakom prijavljenom slučaju nasilja i sukoba u porodici - dostupnost timova 24 sata dnevno radnim danom i vikendom i efikasno zbrinjavanje žrtve na operativnom nivou: podizanje standarda rada, uspostavljenih veza profesionalaca predstavnika institucija i stvaranje mreže sigurnih porodica.

Partner: PU Sombor
Donatori: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku i Fond za socijalne inovacije


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma