Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор
   Грб Републике Србије

ПРОЈЕКТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

Овде можете погледати неке од пројеката урађених током година у Центру за социјални рад Сомбор.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2012.

УНАПРЕĐЕЊЕ РОДИТЕЉСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА, ОСНАЖИВАЊЕ и ПОДРШКА ДЕЦЕ И МЛАДИХ У РИЗИКУ


Пројекат су чиниле су три пројектне линије :
Прва, фокусирана на родитеље деце и младих у ризику
Друга, усмерена на подршку и оснаживање деце и младих у ризику
Трећа, развој мултимедијалне интернет презентације меðугенерацијског разумевања

Пројекат се бавио оснаживањем деце и младих и њихових родитеља ради успешнијег задовољавања својих потреба, решавања тешкоћа и унапређења квалитета међугенерацијске комуникације, а постигнути циљ - виши ниво разумевања породичне динамике и међугенерацијско разумевање. Информативне активности обезбедиле су упознавање корисничких група са овлашћењима и процедурама полиције, правосуђа, социјалних служби. Формиране су по две групе родитеља и деце у насељеним местима и исто толико у граду.

Иницирањем интерактивости деце, младих, њихових родитеља и локалних институција покренуте су на сајту центра странице међугенерацијског разумевања.

Донатор: Град Сомбор и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007.

ЗАШТИТА БЕЗ ОГРАДА - ЛОКАЛНО ПАРТНЕРСТВО У ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВЕ ПО МЕРИ ДЕТЕТА И ПОРОДИЦЕ

Пројекат ће омогућити трансформацију дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору. По досадашњем начину функционисања дом не одговара потребама деце које штити у систему социјалне заштите, нити је искористио своје ресурсе у развоју нових услуга. Интегрисањем у Дом услуга Центра за унапређење родитељских вештина и Породичног сервиса, задовољиће се потребе циљних група. А то су: деца без родитељског старања смештена у дому, деца која су у ризику од смештаја у дом (деца из породица са различитим облицима породичних дисфункција и патологије - насиље, занемаривање и запуштање, повремене кризе, почетни поремећаји у понашању) и њихове породице порекла и хранитељске породице. Пројекат се суштински бави фронталном имплементацијом нових услуга социјалног рада којима ће се: превенирати смештај деце у установу, унапредити квалитет бриге о деци која су већ смештена и обезбедити побољшање квалитета напуштања установе. Да бисмо успели у многобројним активностима, и да бисмо обезбедили пуну и трајну одрживост услуга, ангажоваћемо поред ЦСР и Дома, и активнисткиње/е УГ Со Опен из Сомбора, остварићемо контакте са институцијама на локалном - регионалном нивоу и сл., испитаћемо могућности локалне самоуправе (у нивоу преусмеравања и оптималније употребе буџетских средстава предвиђених за социјалну заштиту, те уграђивање социјалне заштите у стратегију одрживог развоја општине)
Очекујемо да ово буде почетак развоја институције која ће брзо и ефикасно излазити у сусрет потребама деце и породице.

Партнери: Дом за децу и омладину "Мирослав Антиц - Мика" Сомбор и УГ "СоОпен" Сомбор.
Донатор: Фонд за социјалне иновације

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2006.

КОРАК ИСПРЕД

Пројектовање, израда, унос информација у базу података о насиљу у породици и заједици, малолетничкој деликвенцији. Омогућавање праћења, анализа, заједничких акција и превенција. Примена ИТ у свакодневној размени података и информација између Центра за социјлани рад и ОУП Сомбор подизање нивоа комуникације на највиши ниво и размену захтева за заједничку интервенцију у кризним ситуацијама у породици и заједници. Израда заштићеног програма за слање и пријем података.
Прва Он-лине конекција и заједничка међуинституционална база података у земљи и региону.
Циљ нам је да на овај начин успоставимо комуникацију са Здравственим центром „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору, Општинским јавним тужилаштвом, Општом управом - матичарем, Геронтолошким центром у Сомбору и осталим релевантним институцијама и НВО у граду, но то је Фаза ИИ.

Партнер: ПУ Сомбор
Донатор: Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2005.

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ЗАЈЕДНИЦИ - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МОДЕЛА МЕĐУИНСТИТУАЛНЕ САРАДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ


Наставак развијања међуинституционалног локалног модела на извршном нивоу: излазак на терен међуинституционалног тима по сваком пријављеном случају насиља и сукоба у породици - доступност тимова 24 сата дневно радним даном и викендом и ефикасно збрињавање жртве и насилника; подизање стандарда рада услуга успостављених веза професионалаца представника институција и стварање мреже сигурних породица; институције реализују заједниèки истраживачки програм са циљем представљања насиља у породици и заједници који ће бити презентован методолошким консензусом и мерења ефикасности и доступности услуга од стране партнерских институција.
Израда социјалне интерактивне мапе - социјално невидљивог живота који подржава и подстиче насиље у породици. Мапирање кључних података и информација које прикупљају Центар за социјални рад и партнерске организација, као и »Мрежа поверења«, те мапирање насиља у породици, места где се проси, где живе бескућници, трагови ризичног понашања, места на којима се продаје алкохол, дуван, локације где се сукобљавају подкултуралне групе младих... Мапирање места трагови ноћног насилништва. Мапа ће поштовати све стандарде родне анализе.

Партнер: ПУ Сомбор
Донатор: Фонд за социјалне иновације

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2004.

ПОРОДИЦА И НАСИЉЕ - ОДРЖИВИ МОДЕЛ МЕĐУИНСТИТУЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Развијање међуинституционалног локалног модела на извршном нивоу: излазак на терен међуинституционалног тима по сваком пријављеном случају насиља и сукоба у породици - доступност тимова 24 сата дневно радним даном и викендом и ефикасно збрињавање жртве на оперативном нивоу: подизање стандарда рада, успостављених веза професионалаца представника институција и стварање мреже сигурних породица.

Партнер: ПУ Сомбор
Донатори: Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику и Фонд за социјалне иновације


Контакт Центар за социјални рад Сомбор

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

 - - - By CrazyStat - - -

Podnožje foruma