Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШЗИТЕ

Ово право подразумева смештај у неку од установа социјалне заштите ( дом за старе и пензионере, дом за одрасла трајно неспособна лица, установе за домски смештај ментално оболелих лица), као и подмиривање трошкова смештаја.
потребно је приложити следећу документацију:

    • изјава да без принуде, присиле лице жели да буде смештено у установу
    • фотокопија личне карте (2 примерка)
    • фотокопија извода из Матичне књиге рођених (2 примерка)
    • фотокопија извода из Матичне књиге венчаних (2 примерка)
    • пореско уверење из места рођења и места становања (2 примерка)
    • уверење о држављанству
    • уверење о заједничком домаћинству
    • лист непокретности
    • чек од пензије (последњи чек и једна фотокопија или други доказ о примањима)
    • доказ о примањима сродника (квартално или последња исплата)
    • фотокопија личне карте за сроднике који плаћају смештај
    • уверење о здравственом стању (оригинал и једна копија)
    • налаз неуропсихијатра (оригинал и једна копија)
    • лекарско уверење да не болује од заразних болести
    • фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга
    • фотокопија здравствене књижице (2 примерка)
    • фотокопија уговора о откупу или коришæењу стана
    • фотокопија уговора о доживотном издржавању
    • фотокопија уговора о поклону
    • фотокопија уговора о продаји
    • фотокопија пресуде о разводу брака


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma