NAZAD

USVOJENJE

Kao porodično-pravni odnos i sa stanovišta ostvarivanja prava svakog pojedinca da planira obim svoje porodice, usvojenje spada u red najkompeksnijih i najodgovornijih oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja. Tendenciju rasta broja dece koja su na ovaj način trajno zbrinuta, možemo posmatrati u kontekstu reformi u sistemu socijalne zaštite, a koje su inicirane od strane Ministarstva za socijalna pitanja. Jedan od ciljeva postavljenih u reformi je smanjenje broja dece u ustanovama socijalne zaštite favorizovanjem instituta usvojenja, hraniteljstva i drugih alternativnih oblika zaštite dece u prirodnom, porodičnom okruženju.

Potrebna dokumentacija za potencijalnog usvojioca je:
    • pisani zahtev
    • fotokopija lične karte
    • izvod iz Matiène knjige rođenih
    • izvod iz Matiène knjige venčanih (ukoliko bračni par podnosi zahtev)
    • uverenje o državljanstvu
    • uverenje o poslovnoj sposobnosti
    • uverenje da lice nije pod istragom
    • uverenje da lice nije osuđivano
    • uverenje o imovnom stanju
    • uverenje o prihodima (za zaposlene)
    • uverenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za tržište rada (za nezaposlene)
    • lekarsko uverenje
    • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava

Ukoliko zahtev za usvojenje podnosi bračni par, sva dokumentacija se prilaže u dva primerka. Dokumentacija koja se dostavlja Centru za socijalni rad ne sme biti starija od 6 meseci.


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma