Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

УСВОЈЕЊЕ

Као породично-правни однос и са становишта остваривања права сваког појединца да планира обим своје породице, усвојење спада у ред најкомпекснијих и најодговорнијих облика заштите деце без родитељског старања. Тенденцију раста броја деце која су на овај начин трајно збринута, можемо посматрати у контексту реформи у систему социјалне заштите, а које су инициране од стране Министарства за социјална питања. Један од циљева постављених у реформи је смањење броја деце у установама социјалне заштите фаворизовањем института усвојења, хранитељства и других алтернативних облика заштите деце у природном, породичном окружењу.

Потребна документација за потенцијалног усвојиоца је:
    • писани захтев
    • фотокопија личне карте
    • извод из Матиèне књиге рођених
    • извод из Матиèне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев)
    • уверење о држављанству
    • уверење о пословној способности
    • уверење да лице није под истрагом
    • уверење да лице није осуђивано
    • уверење о имовном стању
    • уверење о приходима (за запослене)
    • уверење да се лице налази на евиденцији Завода за тржиште рада (за незапослене)
    • лекарско уверење
    • доказ да лице није лишено родитељског права

Уколико захтев за усвојење подноси брачни пар, сва документација се прилаже у два примерка. Документација која се доставља Центру за социјални рад не сме бити старија од 6 месеци.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma