Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА

Персонална асистенција је услуга којом се пружа подршка кориснику у одржавању и унапређивању квалитета његовог живота кроз одржавање што већег степена независног живљења уз активно учествовање у заједници. Овом услугом се обезбеђује одговарајућа практична подршка која је кориснику неопходна за задовољавање основних, личних и друштвених потреба које корисник физички није у стању да задовољи без помоћи која је истовремено лична и практична.

Захтев за остваривање права на услугу персоналне асистенције подноси се надлежној Комисији са следећом документацијом:
- извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,
- доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
- уверење о непостојању уговора о доживотном издржавању,
- уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање (Републиèки геодетски завод и Пореска управа) из места рођења и места пребивалишта,
- уверење из Националне службе за запошљавање, за незапослена лица,
- налаз и мишљење лекара специјалисте,
- уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата,
- оверене фотокопије здравствених књижица свих чланова домаћинства.

Преузмите Правилник о персоналној асистенцији: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PPA.pdf

Register new user


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma