Grb Republike Srbije

Pretraga foruma
PRETRAGA FORUMA

Sastanak radnika Centra

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR - KRATAK OPIS

Centar za socijalni rad Sombor je osnovan 15. marta 1960. godine. Danas zapošljava 42 stručna, administrativna i tehnička radnika. Od tog broja za obavljanje poslova javnih ovlašćenja resorno ministarstvo finansira 27 zaposlenih, a za poslove iz nadležnosti grada Sombora Grad obezbeđuje 14 plata, dok jednog zaposlenog finansira Opština Apatin.

Javna ovlašćenja obavljaju sledeće organizacione jedinice: pravna služba, služba zaštite dece i mladih, služba zaštite odraslih i starijih, račinovodstvo.

U oktobru 2016. osnovane su dve službe koje obavljaju poslove socijalbe zaštite iz nadležnosti grada Sombora: služba lokalniih prava i usluga, te služba zaštite i podrške porodici.

Služba lokalnih prava i usluga ima sledeće kancelarije:
1. upravno pravni poslovi i novčana davanja
2. planiranje i razvoj usluga
3. pisarnicu

Služba zaštite i podrške porodici
1. sigurna kuća
2. bračno i porodično savetovalište
3. edukativno-socijalno savetovalište

U sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada Centar vrši sledeća javna ovlašćenja :

  • ostvarivanju prava na materijalno obezbeđenje
  • ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
  • ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad
  • ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
  • ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu
  • hraniteljstvu
  • usvojenju

Javna ovlašćenja obavljaju sledeće organizacione jedinice: pravna služba, služba zaštite dece i mladih, služba zaštite odraslih i starijih, računovodstvo.

U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

  • sprovodi postupak posredovanja – medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba)
  • dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili  o vršenju odnosno lišenju roditeljskog prava
  • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi  ovlašćeni tužilac
  • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u  porodici
  • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja
  • sprovodi program pripreme budućih usvojitelja, odnosno hranitelja
  • vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom
  • sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga
  • sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela
  • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike
  • prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima  koja se saslušavaju
  • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se  odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod  kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja
  • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela
  • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika
  • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza
  • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im  pomoć u izvršenju mere
  • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je  maloletnik smešten
  • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi
  • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika
  • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara
  • predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera
  • obavlja druge poslove utvrđene zakonom

Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja i resorni pokrajinski sekretarijat na osnovu odredaba Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (Sl.Gl. RS br. 6/02) utvrđuju normative i  standarde za obavljanje poslova Centra u vršenju javnih ovlašćenja.

Poserite nas na društvenoj mreži Facebook
i na našem Youtube kanalu

   

- - - - - - - - - -

Informator o radu Centra za socijalni rad Sombor možete pogledati ovde : INFORMATOR O RADU

Organizacionu strukturu Centra za socijalni rad Sombor možete pogledati ovde : ORGANIZACIONA STRUKTURA

Godišnje izveštaje o radu Centra za socijalni rad Sombor možete pogledati na strani GODIŠNJI IZVEŠTAJI

- - - - - - - - - -

NAČIN FINASIRANJA, ZAKONSKA AKTA I PRAVA


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor
Centar za socijalni rad Sombor

MAPA SAJTA

VRH STRANE


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma