Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборГрб града Сомбора

Претрага форума
ПРЕТРАГА ФОРУМА

Састанак радника Центра

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР - КРАТАК ОПИС

Центар за социјални рад Сомбор је основан 15. марта 1960. године. Данас запошљава 42 стручна, административна и техничка радника. Од тог броја за обављање послова јавних овлашћења ресорно министарство финансира 27 запослених, а за послове из надлежности града Сомбора Град обезбеђује 14 плата, док једног запосленог финансира Општина Апатин.

Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице: правна служба, служба заштите деце и младих, служба заштите одраслих и старијих, рачиноводство.

У октобру 2016. основане су две службе које обављају послове социјалбе заштите из надлежности града Сомбора: служба локалниих права и услуга, те служба заштите и подршке породици.

Служба локалних права и услуга има следеће канцеларије:
1. управно правни послови и новчана давања
2. планирање и развој услуга
3. писарницу

Служба заштите и подршке породици
1. сигурна кућа
2. брачно и породично саветовалиште
3. едукативно-социјално саветовалиште

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар врши следећа јавна овлашћења :

  • остваривању права на материјално обезбеђење
  • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица
  • остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад
  • остваривање права на смештај у установу социјалне заштите
  • остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу
  • хранитељству
  • усвојењу

Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице: правна служба, служба заштите деце и младих, служба заштите одраслих и старијих, рачуноводство.

У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

  • спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба)
  • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или  о вршењу односно лишењу родитељског права
  • доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други  овлашћени тужилац
  • пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у  породици
  • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља
  • спроводи програм припреме будућих усвојитеља, односно хранитеља
  • врши попис и процену имовине лица под старатељством
  • сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога
  • спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела
  • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике
  • присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима  која се саслушавају
  • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се  односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под  којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања
  • присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела
  • обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника
  • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза
  • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им  помоћ у извршењу мере
  • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је  малолетник смештен
  • спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи
  • стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника
  • доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара
  • предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера
  • обавља друге послове утврђене законом

Министарство надлежно за социјална питања и ресорни покрајински секретаријат на основу одредаба Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл.Гл. РС бр. 6/02) утврђују нормативе и  стандарде за обављање послова Центра у вршењу јавних овлашћења.

Организациону структуру Центра за социјални рад Сомбор можете погледати ОВДЕ

НАЧИН ФИНАСИРАНЈА, ЗАКОНСКА АКТА И ПРАВА


Центар за социјални рад Сомбор

МАПА САЈТА

ВРХ СТРАНЕ


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma