Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

Претрага форума
ПРЕТРАГА ФОРУМА

Састанак радника Центра

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад Сомбор је основан 15. марта 1960. године. Данас запошљава 42 стручна, административна и техничка радника. Од тог броја за обављање послова јавних овлашћења ресорно министарство финансира 27 запослених, а за послове из надлежности града Сомбора Град обезбеђује 14 плата, док једног запосленог финансира Општина Апатин.

Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице: правна служба, служба заштите деце и младих, служба заштите одраслих и старијих, рачиноводство.

У октобру 2016. основане су две службе које обављају послове социјалбе заштите из надлежности града Сомбора: служба локалниих права и услуга, те служба заштите и подршке породици.

Служба локалних права и услуга има следеће канцеларије:
1. управно правни послови и новчана давања
2. планирање и развој услуга
3. писарницу

Служба заштите и подршке породици
1. сигурна кућа
2. брачно и породично саветовалиште
3. едукативно-социјално саветовалиште

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар врши следећа јавна овлашћења :

  • остваривању права на материјално обезбеђење
  • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица
  • остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад
  • остваривање права на смештај у установу социјалне заштите
  • остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу
  • хранитељству
  • усвојењу

Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице: правна служба, служба заштите деце и младих, служба заштите одраслих и старијих, рачуноводство.

У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

  • спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба)
  • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или  о вршењу односно лишењу родитељског права
  • доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други  овлашћени тужилац
  • пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у  породици
  • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља
  • спроводи програм припреме будућих усвојитеља, односно хранитеља
  • врши попис и процену имовине лица под старатељством
  • сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога
  • спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела
  • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике
  • присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима  која се саслушавају
  • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се  односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под  којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања
  • присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела
  • обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или 2да се настави због одбијања или бекства малолетника
  • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза
  • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им  помоћ у извршењу мере
  • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је  малолетник смештен
  • спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи
  • стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника
  • доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара
  • предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера
  • обавља друге послове утврђене законом

Министарство надлежно за социјална питања и ресорни покрајински секретаријат на основу одредаба Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл.Гл. РС бр. 6/02) утврђују нормативе и  стандарде за обављање послова Центра у вршењу јавних овлашћења.

Из буџета Републике Центар обезбеђује средства за :

  1. Вршење јавних овлашћења
  2. Вршење других услуга у остваривању права грађана, која се по закону сматрају правима од општег интереса
  3. Материјалне трошкове и друге текуће потребе
  4. Исплату зарада запослених и других примања из радно - правних односа

Из буџета Општине Сомбор Центар стиче средства за :

  1. Вршење услуга социјалног рада у остваривању социјално - заштитних права о којима се стара општина
  2. Исплату зарада запослених у делу који се односи на стручне раднике који обављају делатност из оквира надлежности општине Сомбор
  3. Материјалне трошкове и друге текуће потребе

Семинар о стратеском планирању локалних услуга

ЗАКОНСКА АКТА И ПРАВА

Законска акта

Носилац послова социјалне заштите у граду Сомбору јесте Центар за социјални рад, који као упутни орган остварује права грађана, пружа услуге социјалне заштите и спроводи мере. Јавна овлашћења и пренете надлежности заснивају се на Законским и подзаконским актима:

  1. Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
  2. Породични закон
  3. Закон о прекршајима
  4. Закон о извршењу кривичних санкција према малолетницима
  5. Закон о избеглицама и Уредба о збрињавању избеглица
  6. Одлука о социјалној заштити грађана на територији општине Сомбор

На основу Општинске одлуке о правима у области социјалне заштите остварују се следећа права:

  1. Једнократна материјална помоћ
  2. Трошкови смештаја у прихватној станици
  3. Подршка приликом првог смештаја у установе социјалне заштите
  4. Трошкови сахране

  Поред поверених надлежности Центар за социјални рад обавља послове Органи старатељства.

Register new user


МАПА САЈТА


Центар за социјални рад Сомбор

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma