Centar za socijalni rad Sombor
CENTAR ZA SOCIJALNI
RAD SOMBOR

Karađorđeva 4, Sombor


SRBIJA ЋИР LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборGrb grada Sombora

NAZAD

ruke

OSTARELA LICA

Ovo se odnosi na: ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj.

Oblici i mere zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, kućna nega i pomoć u kući, dodatak za tuđu negu i pomoć, starateljstvo - stalno ili privremeno, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi i druge mere i usluge socijalne zaštite.

Servis geronto domaćica

Geronto domaćica dolazi svakog dana u kuću osobe kojoj je pomoć potrebna. Treba imati u vidu da geronto domacića ne dolazi vikendom. Usluge koje ona pruža odnose sa na pomoć starijim licima u vezi sa najosnovnijim potrebama. To znači da geronto domaćica uglavnom donosi ručak ili pomaže da se taj ručak spremi. Učestvuje u održavanju higijene, pomaže u sređivanju stana i ostalim aktivnostima. Takođe, geronto domaćica ne obavlja aktivnosti, koje su usko vezane za tu osobu. Može da se desi da geronto domaćica plati račune, donese nešto što je potrebno, pomogne prilikom pregleda lekara i slično.


Servis geronto-domaćica

UVEĆANO

NAZAD


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma